DNI MAXMAX.sk sú tu! Mimoriadna ZĽAVA -10 % NA VŠETKO s kódom: DNIMAXMAX

Reklamačný poriadok


obchodnej spoločnosti MAXMAX.cz, s.r.o. so sídlom Prakšická 1338, 688 01 Uherský Brod, IČ 02031043, DIČ CZ02031043, prevádzkovateľ internetového obchodu MAXMAX.cz a MAXMAX.sk (ďalej tiež len "MAXMAX.sk" alebo "Predávajúci").

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").


2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.


3. Zákazníkom internetového obchodu MAXMAX.sk je buď Kupujúci-spotrebiteľ alebo Kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a Kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "Kupujúci".


4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

II. Zodpovednosť Predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
- má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
- sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
- vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovoreným vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti 
- vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


2. K Tovaru je prikladaný daňový doklad, ktorý slúži na uplatnenie reklamácie.

III. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru

1. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od prepravcu prevziať "s výhradou" a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva. Prosíme o zachovanie všetkého obalového materiálu a vyčkanie na pokyny zo strany reklamačného pracovníka.


2. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci Tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. chýbajúce príslušenstvo) malo Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Kupujúci reklamáciu uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť a zistiť, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu reklamáciu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže reklamovaný tovar užívať.


3. Reklamáciu Tovaru môže Kupujúci-spotrebiteľ uplatniť po predchádzajúcej dohode osobne v sídle Predávajúceho alebo reklamovaný tovar po predchádzajúcej dohode zaslať prepravnou službou na adresu MAXMAX.cz, s.r.o. so sídlom Prakšická 1338, 688 01 Uherský Brod.


4. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého Tovaru by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho. K tomu slúži Reklamačný formulár, ktorý Kupujúci nájde na www stránkach: www.maxmax.sk/reklamacni-formular.html


5. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni spoločnosti MAXMAX.cz, s.r.o. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru.


6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:
- mechanickým poškodením Tovaru,
- preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením,
- preukázateľne nesprávnym užívaním,
- užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale,
- užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou, či nedodržaním postupu inštalácie v montážnom návode


7. Zodpovednosť Predávajúceho za chyby sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, pri Tovare predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pri použitom Tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.


8. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.

IV. Záručná doba

1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovaru, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejaví vada Tovaru v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovaru je obdobie uplatnenia práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľa je záručná doba dvanásť mesiacov.


2. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru kupujúcim. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.

V. Práva z vád Tovaru

1. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané.


2. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.


3. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bol Tovar v čase pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.


4. Ak Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu.
Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by nápravy spôsobili značné ťažkosti Kupujúcemu - spotrebiteľovi.


5. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.


6. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdané alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa zákona a nasl. NOZ. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


7. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.


8. Ak má vadu Tovar, ktorý bol predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou zohľadňujúcou jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, má Kupujúci-spotrebiteľ miesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

VI. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. NOZ. Je na predávajúcim, aby pokiaľ to považuje za potrebné, vyzval spotrebiteľov po uplatnení reklamácie k súčinnosti - k dodaniu výrobku. Doba než spotrebiteľ poskytne potrebnú súčinnosť, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie. Táto lehota sa však aj v prípade, že je tovar potrebné odoslať na posúdenie, počíta od okamihu uplatnenia reklamácie, nie odo dňa doručenia na pôsobisko. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľmi.


2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil alebo na emaily reklamace@maxmax.sk.


3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane vyskúšania, demontáže výrobku, obstarania fotografických snímok či videí). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.


4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). K tomu slúži Reklamačný formulár, ktorý Kupujúci nájde na www stránkach: www.maxmax.sk/reklamacni-formular.html V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej chyby a / alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.


5. Pri uplatnení reklamácie obdrží Kupujúci písomné potvrdenie prijatia reklamácie do evidencie, ktoré mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného formulára uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje odoslaním reklamačného formulára. V reklamačnom formulári sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Ak Kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, obdrží prijatie reklamácie do evidencie e-mailom.


6. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

7. Reklamácia bude vybavená reklamačným odborníkom eshopu MAXMAX.sk (§ ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa) alebo poverenou osobou určenou na opravu (§ 2172 Občianskeho zákonníka).

8. Reklamovaný tovar neodosielajte späť na našu adresu. Vyplňte reklamačný formulár a čakajte na potvrdenie a inštrukcie nášho reklamačného oddelenia.

 

9. V prípade neprevzatia tovaru v rámci reklamácie (nový tovar, opravený tovar) bude tovar uskladnený a môže byť po zákazníkovi požadovaný poplatok za skladné.

 

10. Uplatňovanie reklamácií v dobe mimoriadnej situácie

Spotrebiteľom v dobe mimoriadnej situácie doporučujeme, aby postupovali predovšetkým s ohľadom na vlastné zdravie a zdravie ďalších osôb. Vybavovanie záležitostí, ktoré nie sú úplne nevyhnutne nutné, doporučujeme odložiť na dobu po ukľudnení situácie, kedy se prevádzka podnikateľov vráti do bežného režimu.

Krízové opatrenia problematiku uplatňovania a vybavovania reklamácií špecificky neupravujú. Pri výkone práv v dobe núdzového stavu by k sebe účastníci zmluvného vzťahu mali pristupovať ohľaduplne, s trpezlivosťou a prihliadnutím k mimoriadnej situácii, v ktorej sa druhá strana môže nachádzať, napr. v súvislosti s núteným uzavretím prevádzky , nedostatkom zamestnancov, ktorí musia doma strážiť deti, sú v karanténe apod.  Napr. urputné trvanie na vybavovaní reklamácií spotrebného tovaru, ktorý nie je nepostrádateľný, v bežných lehotách a odstupovanie od zmluvy v prípade, že z dôvodu núdzového stavu nemohla byť reklamácia vybavená, môže mať povahu jednania v rozpore s dobrými mravmi, ktorému nie je priznaná právna ochrana.

Urputný výkon práva alebo iný postup v rozpore s dobrými mravmi nepožívá právnej ochrany, také jednanie nemá právne účinky. VII. Odmietnutie prijatia do reklamácie

1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.


2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru tiež v prípade, že Tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzdvihnutie Tovaru zo záručnej opravy

1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho.


2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.


3. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 7. júna 2021 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.